"СБАЛ по Белодробни Болести-ГАБРОВО" ЕООД

“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ-ГАБРОВО“  ЕООД – ГР. ГАБРОВО

 

ПРЕДОСТАВЯНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

№ по ред

НАИМЕНОВАНИЕ

НА

УСЛУГАТА

НОРМАТИВНО

ОСНОВАНИЕ

ДОКУМЕНТ ОТГОВОРНО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ / СТРУКТУРНО ЗВЕНО СРОК ТАКСА
1. Писмено съобщение за смърт Закон за гражданската регистрация - чл. 55 „Съобщение за смърт“ образец ЕСГАРОН – ТДС № 3(Наредба № 42 / 2004 за въвеждане на класификационни и статистически системи за кодиране на болестите и проблемите свързани със здравето, на медицинските процедури)

Упълномощено със Заповед длъжностно лице – началник отделение, лекуващ лекар, дежурен лекар

до 48 часа от настъпване на смъртта Не се дължи такса
2. Издаване на болничен лист от лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и ЛКК Наредба за медицинската експертиза - чл. 7 Болничен лист

Издава се от лекуващите лекари и ЛКК в „СБАЛББ Габрово“ ЕООД

В деня на дехоспитализацията Не се дължи такса
3. Издаване на дубликат на болничен лист Наредба за медицинската експертиза - чл. 53 Болничен лист - дубликат Издава се срещу писмено искане от осигурителя, от осигурения или от самоосигуряващото се лице, като се посочва причината, поради която се иска дубликат. На издадения болничен лист се вписва "Дубликат". В случаите когато е изискано от осигурения или самоосигуряващото лице се вписва в ЛАК. Издава се от лекуващите лекари и ЛКК в „СБАЛББ Габрово“ ЕООД До 5 работни дни Съобразно утвърдения ценоразпис
4. Издаване на медицинска документация (медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и др.)

Закон за здравето - чл. 27
Национален рамков договор

Чл. 27.

Медицинска документация При изявено писмено желание за получаване на копия от медицинска документация се дължи такса, съобразно утвърдения ценоразпис на „СБАЛББ Габрово“ ЕООД, публикуван на сайта на лечебното заведение - www.sbalbbgabrovo.eu До 10 работни дни Съобразно утвърдения ценоразпис
5. Изготвяне на етапна епикриза при превеждане на пациент от едно лечебно заведение за болнична медицинска помощ в друго чл. 23 от Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи. Етапна епикриза, към която се прилагат всички медицински документи за извършените диагностични, консултативни и лечебни дейности Изготвя се в отделенията на „СБАЛББ Габрово“ ЕООД от лекуващия лекар/началник отделението, дежурен лекар В момент на възникнала необходимост. Не се дължи такса
6. Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение за болнична помощ или от дом за медико-социални грижи чл. 24 от „Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи“ и чл. 287, ал.1,т.1, 2, 3, ал.4 и ал.6 от Национален рамков договор Епикриза Изготвя се в отделенията на „СБАЛББ Габрово“ ЕООД от лекуващия лекар/началник отделението В деня на изписването на пациент от лечебно заведение за болнична помощ се издава епикриза в три екземпляра - за пациента, за изписващото лечебно заведение и за лечебното заведение за първична извънболнична помощ, където лицето е регистрирано. Не се дължи такса
7. Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи Закона за здравето - чл. 28б, ал. 1

Здравна информация за здравословното състояние на пациента

Пациентът има право да получи от лечебното заведение здравната информация, отнасяща се до неговото здравословно състояние, от началник отделение и/или лекуващ лекар, както и копия на медицински документи.

За получаване на копия на медицинска документация от Архив на „СБАЛББ Габрово“ ЕООД се попълва молба до Управителя. След разрешение, според вида документ – хартиен или копие от образно изследване на ел. носител, се заплаща такса съгласно утвърдения ценоразпис на „СБАЛББ Габрово“ ЕООД, публикуван на сайта на лечебното заведение - www.sbalbbgabrovo.eu

За времето на хоспитализация

След дехоспитализация

Не се дължи такса

Съгласно ценоразпис

8. Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен, включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи Закона за здравето - чл. 28б, ал. 3

Здравна информация за починал пациент

Медицинска документация - копия

Началник отделение, лекуващ лекар, дежурен лекар

За копия на медицинска документация от Архив на „СБАЛББ Габрово“ ЕООД се попълва молба до Управителя на „СБАЛББ Габрово“ ЕООД. След разрешение, според вида документ – хартиен или копие от образно изследване на ел. носител, се заплаща такса съгласно утвърдения ценоразпис на „СБАЛББ Габрово“ ЕООД, публикуван на сайта на лечебното заведение - www.sbalbbgabrovo.eu. Към молбата се прилагат и съответните документи, даващи право на достъп (удостоверение за наследници)

Към момент на събитието

Не се дължи такса

Съгласно утвърдения ценоразпис на ЛЗ

 

Информация:

гр. Габрово - 5300, кв. „Дядо Дянко“
ул. „Д-р Кирил Въгленов“  № 1
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
www.sbalbbgabrovo.eu
Управител:
д-р Иво Гичев Станчев
 

Контакти:

Телефонна централа:
+359 (066) 87 89 41
+359 (066) 87 89 42
Управител:
 +359 (066) 87 86 72
+359 (066) 87 86 70

Клинични пътеки:

КП № 38 | КП №  39 | КП № 40.1 |
КП № 41.1 | КП № 42.1 | КП № 43 |
КП № 45 | КП № 112 | КП № 999 |
 
Амбулаторни процедури:
АПр № 9 | АПр № 33 | АПр № 99 |
© 2024 СБАЛ по Белодробни болести град Габрово.Всички права запазени