"СБАЛ по Белодробни Болести-ГАБРОВО" ЕООД
Административно-стопански блок

1. Административно -  Икономически отдел16
Главен Счетоводител – Григор ГРИГОРОВ
Телефони за контакт: 066/ 878941 или 878942 - вътрешен 274
Счетоводител –Касиер – Николина ДИМИТРОВА
Телефони за контакт: 066/ 878941 или 878942 - вътрешен 238
Икономист Човешки ресурси: Румяна РАДЕВА
Телефони за контакт: 066/ 878941 или 878942 - вътрешен 238
2. Информационно бюро
Цветомилла БАКЪРОВА – Статистик
Телефони за контакт: 066/ 878941 или 878942 - вътрешен 206
3. Стопански отдел и поддръжка
Телефони за контакт: 066/ 878941 или 878942 - вътрешен 227
4. Кухненски блок
Павлина НАНКОВА – Инструктор Диетично Хранене
Телефони за контакт: 066/ 878941 или 878942 - вътрешен 240

Болнична аптека

Аптеката се намира на последен етаж в основна сграда “Парахода”.
Болничната аптека осигурява снабдяването с лекарства, медицински консумативи и други необходими за дейността материали и пособия.
Ръководството на болничната аптека се осъществява от
Управител:  Петър Колев - магистър фармацевт
Телефони за контакт: 066/ 878941 или 878942 - вътрешен 206

Клинични проучвания

ПРАВИЛНИК за провеждане на клинични проучвания на територията на “СБАЛББ - Габрово" ЕООД – гр. Габровo

Свали в pdf


Молба за съгласие (Приложение 1)

Свали в word


Декларация за очаквани медицински услуги в рамките на клинично проучване (Приложение 2)

Свали в word

Консултативно-диагностичен блок

5Старша медицинска сестра: Надя ГАЛОВА
Телефони за контакт: 066/ 878941 или 878942
1. Приемно-Консултативен кабинет
Намира се на Партерен етаж в основна сграда “Парахода”.
Телефони за контакт: 066/ 878941 или 878942
2.1. Лаборатория  за ФИД  - с  ІІ /второ/ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт “Пневмология и фтизиатрия”.
Намира се на Първи етаж в основна сграда “Парахода”.
2.2. Бронхологичен кабинет
Намира се на Първи етаж в основна сграда “Парахода”
2.3. Функционален кабинет
Намира се на Първи етаж в основна сграда “Парахода”
Лабораторията  за ФИД, Функционалния и Бронхологичен кабинет се обслужват от:
Д-р Иво СТАНЧЕВ - “Вътрешни болести”, “Пневмология и фтизиатрия”, квалификация “Бронхолог”
Медицинска сестра: Ирина ГРОЗЕВА
Телефони за контакт: 066/ 878941 или 878942, вътрешен 240.
3. Отделение “Образна диагностика”13
Намира се на Партерен етаж в основна сграда “Парахода”.
Отделението е с І /първо/ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт “Образна диагностика”.
Отделението е оборудвано с:
- Opera T90 cex  -  цифров, дистанционно управляем скопично - графичен рентгенов апарат - получен 2013 г. по Програма „Подобряване на контрола на туберколозата в България“ на МЗ
- Genius HF- Комбиниран за скопия и графия
- Арман 9Л5 - Мобилна уредба за  графия
Специалисти:
- Д-р Тодор ИВАНОВ – специалност “Образна диагностика”
- Христалина ГАНЧЕВА – отговорн рентгенов лаборант
Телефони за контакт: 066/ 878941 или 878942,  вътрешен 282
4. Кабинет за аерозолотерапия
Намира се на последния етаж в основна сграда “Парахода”.
Кабинета е оборудван с ултразвукови аерозолни апарати. Тук се провеждат назначените инхалации.
5. Медико-диагностични лаборатории /МДЛ/6
Намират се на Първи етаж в основна сграда “Парахода”.
Ръководител на МДЛ:
Д-р Антоанета Белчева – специалности
 “Клинична лаборатория”
“Микробиология”
Старши медицински  лаборант на МДЛ: Иванка ЗВЕЗДЕВА
Телефони за контакт: 066/ 878941 или 878942, вътрешен 210.
5.1. Клинична лаборатория - ІІ /второ/ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт “Клинична лаборатория ”
5.2. Микробиологична лаборатория - ІІ /второ/ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт “Микробиология ”
Микробиологичната лаборатория осъществява дейността си и като Регионална лаборатория по туберкулоза в изпълнение на медицински стандарт “Микробиология”.
6. Специализиран кабинет по пневмология и фтизиатрия
Кабинета се намира извън болницата. Разположен е на първи етаж в Консултативна поликлиника на ул. “Брянска” № 1.
Специализирания  кабинет по "Пневмология и фтизиатрия” в извънболнични условия осъществява: диагностика на белодробни болести, вкл. и туберкулоза и амбулаторно лечение на белодробни болести.
В кабинета работят лекар със специалност “пневмология и фтизиатрия” и извършват:
 медицински преглед в амбулаторни или домашни условия
 диагностика и лечение
 определяне на показанията за хоспитализация - планова и спешна
 оказване на спешна медицинска помощ при необходимост
 определяне на показания за рехабилитация
 определяне на здравно състояние и временна неработоспособност
 диспансеризация
 подготвяне на документи за представяне пред ЛКК и ТЕЛК
 промоция, превенция и профилактика
 участие в национални и регионални здравни програми
Лекарят назначава:
специфични изследвания: спирометрия и други функционални изследвания, кръвно-газов анализ, микробиологично и цитологично изследване на храчка
 бронхологично изследване
 образна диагностика: белодробна сцинтиграфия, компютърна томография и магнитен резонанс, ехокардиография
 продължаване лечението на пациентите с белодробни болести, включително туберкулоза
 химиопрофилактика на туберкулозата на показаните за това контингенти;
консултация със специалист по "Пневмология и фтизиатрия" в структура от по-високо ниво на компетентност
 консултация с други специалисти при необходимост
 контролни прегледи и корекция на лечебен план при нужда
диспансеризация
Лекарят участва в изпълнението на програми за контрол на белодробните болести. За целта:
 регистрира новите случаи с белодробни болести по диагнози
 следи и оценява: характеристика на обслужваното население, заболеваемост, болестност и смъртност от белодробни болести 
 следи изпълнението на дейността по диспансерното наблюдение на болните
  извършва консултативна, профилактична и скринингова дейност
диспансеризация на болни с туберкулоза и хронични белодробни болести
методична помощ на общопрактикуващите лекари от Габровска област по провеждане на специфичната имунопрофилактика срещу туберкулозата съвместно с РЗИ
 организиране и провеждане на семинари с общопрактикуващите лекари от Габровска област по актуални проблеми на белодробните болести и туберкулозата
Кабинета се обслужва се от: Лекари – пневмофтизиатри
Д-р Катя МАРИНОВА
Д-р Марияна ВЪЛКОВА
Д-р Иво СТАНЧЕВ
Медицинска сестра – Стефка НЕНЧЕВА
Телефон за контакт:  066 / 87 46 39

Ръководство

Д-Р ИВО ГИЧЕВ СТАНЧЕВ – УПРАВИТЕЛ
Специалност „Пневмология и фтизиатрия“
Телефонна централа:
+359 (066) 87 89 41 - вътрешен 242  
+359 (066) 87 89 42 - вътрешен 242  
+359 (066) 87 86 70

ЛЮБКА ДИМИТРОВА - ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
Специалности: Управление здравни грижи, Здравен мениджмънт, Стопанско управление.
Телефонна централа:
+359 (066) 87 89 41 - вътрешен 232  
+359 (066) 87 89 42 -  вътрешен 232   

Стационарен блок

1. Фтизиатрично отделение1
Началник отделение:
Д-р Катя МАРИНОВА – “Вътрешни болести” и “Пневмология и фтизиатрия”
Специалисти:
Д-р Антоанета СТОЯНОВА - “Пневмология и фтизиатрия”
Д-р Таня СОЛУНОВА - “Вътрешни болести”
Д-р Марияна ВЪЛКОВА - “Вътрешни болести” и “Пневмология и фтизиатрия”
Д-р Бранимира ПЕНКОВА - “Пневмология и фтизиатрия”
Старша медицинска сестра: Камелия ДРАГИЕВА
Телефони за контакт: 066/ 878941 или 878942
- вътрешен 220 – Лекарски кабинет
- вътрешен 214 – Манипулационна
Фтизиатрично отделение е с  ІІІ /трето/ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт “Пневмология и фтизиатрия”.
Отделението разполага с 60 легла - за активно лечение на болни с активна туберкулоза, в т.ч. и болни с активна туберкулоза с мултилекарствена резистентност.
Леглата са разпределени в два сектора:
- Сектор TБ - Намира се на трети и четвърти етаж в основна сграда “Парахода”
- Сектор MDR-TB  - наямира се в триетажна сграда, пристройка към основната болнична сграда.
Дейността на отделението е финансирана от Министерство на здравеопазването.
2. Пневмологично отделение5
Началник отделение:
Д-р Елка ИВАНОВА - “Вътрешни болести” и “Пневмология и фтизиатрия”
Специалисти:
- Д-р Иво СТАНЧЕВ - “Вътрешни болести”, “Пневмология и фтизиатрия” и квалификация “Бронхология”
- Д-р Надежда СТАМАТОВА - “Вътрешни болести”  и “Пневмология и фтизиатрия”
- д-р Виолета МИЛЧЕВА – “Вътрешни болести”  и “Пневмология и фтизиатрия”
- Д-р Елена ДРАГАНОВА – “Пневмология и фтизиатрия”
- Д-р Мария МУХОВА - “Вътрешни болести” 
- Д-р Даниела АЛЕКСИЕВА – “Анестезиология и интензивно лечение”
Старша медицинска сестра: Румяна ИВАНОВА
Телефони за контакт: 066/ 878941 или 878942
- вътрешни - 202, 213, 263 – Лекарски кабинети
- вътрешен - 221 – Манипулационна
Пневмологично отделение е с  ІІІ /трето/ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт “Пневмология и фтизиатрия”.
Намира се на втори и трети  етаж в основна сграда “Парахода”. Разполага с 40 легла за лечение на болни с остри и изострени хронични
белодробни болести, от които 4 легла  за интензивно лечение и наблюдение при болни с белодробни болести и/или патология с вторично засягане на дихателната система, застрашаващи основните жизнени функции и представляващи непосредствена заплаха за живота на пациента
Отделението работи по договор с НЗОК - диагностика и лечение по 9 клинични пътеки и 4 амбулаторни процедури.

ФОРМА ЗА ЗАПИТВАНЕ

Ако желаете да ни изпратите запитване, въпроси или коментари, моля попълнете формата коректно.
Ще ви отговорим в най-кратък срок.
captcha
Презареди

Информация:

гр. Габрово - 5300, кв. „Дядо Дянко“
ул. „Д-р Кирил Въгленов“  № 1
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
www.sbalbbgabrovo.eu
Управител:
д-р Иво Гичев Станчев
 

Контакти:

Телефонна централа:
+359 (066) 87 89 41
+359 (066) 87 89 42
Управител:
 +359 (066) 87 86 72
+359 (066) 87 86 70

Клинични пътеки:

КП № 38 | КП №  39 | КП № 40.1 |
КП № 41.1 | КП № 42.1 | КП № 43 |
КП № 45 | КП № 112 | КП № 999 |
 
Амбулаторни процедури:
АПр № 9 | АПр № 33 | АПр № 99 |
© 2024 СБАЛ по Белодробни болести град Габрово.Всички права запазени